زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه سوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه سوم 1396/08/26 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه سوم 1396/09/24 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه سوم 1396/10/29 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه سوم 1396/11/27 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه سوم 1396/12/18 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه سوم 1397/01/24 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه سوم 1397/02/21 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌