زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه سوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه سوم 1397/09/23 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه سوم 1397/12/17 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه سوم 1398/02/20 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌