زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه دوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه دوم 1397/05/12 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی