زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه دوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه دوم 1396/05/20 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه دوم 1396/06/10 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی