زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه دوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دوم 1396/08/26 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوم 1396/09/24 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوم 1396/10/29 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دوم 1396/11/27 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دوم 1396/12/18 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دوم 1397/01/24 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دوم 1397/02/21 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌