زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه دوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دوم 1397/09/23 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوم 1397/12/17 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوم 1398/02/20 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌