زمان‌بندی آزمون‌های راه دانشجو پایه دوازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 9 پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/27 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 10 پایه دوازدهم ریاضی 1398/03/24 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه دوازدهم تجربي 1398/02/27 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 10 پایه دوازدهم تجربي 1398/03/24 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه دوازدهم انساني 1398/02/27 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 10 پایه دوازدهم انساني 1398/03/24 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دوازدهم ریاضی 1397/07/27 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوازدهم ریاضی 1397/08/25 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوازدهم ریاضی 1397/09/23 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دوازدهم ریاضی 1397/10/28 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دوازدهم ریاضی 1397/11/26 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دوازدهم ریاضی 1397/12/17 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دوازدهم ریاضی 1398/01/23 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/13 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دوازدهم تجربي 1397/07/27 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوازدهم تجربي 1397/08/25 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوازدهم تجربي 1397/09/23 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دوازدهم تجربي 1397/10/28 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دوازدهم تجربي 1397/11/26 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دوازدهم تجربي 1397/12/17 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دوازدهم تجربي 1398/01/23 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دوازدهم تجربي 1398/02/13 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دوازدهم انساني 1397/07/27 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوازدهم انساني 1397/08/25 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوازدهم انساني 1397/09/23 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دوازدهم انساني 1397/10/28 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دوازدهم انساني 1397/11/26 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دوازدهم انساني 1397/12/17 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دوازدهم انساني 1398/01/23 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دوازدهم انساني 1398/02/13 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌