زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه دوازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه دوازدهم رياضي 1397/05/12 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه دوازدهم تجربي 1397/05/12 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه دوازدهم انساني 1397/05/12 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی