زمان‌بندی آزمون‌های راه دانشجو پایه دهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دهم ریاضی 1396/07/28 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم ریاضی 1396/08/26 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دهم ریاضی 1396/09/24 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دهم ریاضی 1396/10/29 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دهم ریاضی 1396/11/27 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دهم ریاضی 1396/12/18 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دهم ریاضی 1397/01/24 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دهم ریاضی 1397/02/21 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دهم تجربي 1396/07/28 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم تجربي 1396/08/26 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دهم تجربي 1396/09/24 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دهم تجربي 1396/10/29 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دهم تجربي 1396/11/27 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دهم تجربي 1396/12/18 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دهم تجربي 1397/01/24 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دهم تجربي 1397/02/21 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دهم انساني 1396/07/28 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم انساني 1396/08/26 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دهم انساني 1396/09/24 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دهم انساني 1396/10/29 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دهم انساني 1396/11/27 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دهم انساني 1396/12/18 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دهم انساني 1397/01/24 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دهم انساني 1397/02/21 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌