زمان‌بندی آزمون‌های راه دانشجو پایه دهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دهم ریاضی 1397/07/27 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم ریاضی 1397/08/25 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دهم ریاضی 1397/09/23 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دهم ریاضی 1397/10/28 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دهم ریاضی 1397/11/26 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دهم ریاضی 1397/12/17 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دهم ریاضی 1398/01/30 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دهم ریاضی 1398/02/20 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دهم تجربي 1397/07/27 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم تجربي 1397/08/25 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دهم تجربي 1397/09/23 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دهم تجربي 1397/10/28 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دهم تجربي 1397/11/26 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دهم تجربي 1397/12/17 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دهم تجربي 1398/01/30 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دهم تجربي 1398/02/20 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دهم انساني 1397/07/27 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم انساني 1397/08/25 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دهم انساني 1397/09/23 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه دهم انساني 1397/10/28 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه دهم انساني 1397/11/26 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه دهم انساني 1397/12/17 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه دهم انساني 1398/01/30 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه دهم انساني 1398/02/20 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌