زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه دهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه دهم رياضي 1397/05/12 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه دهم تجربي 1397/05/12 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه دهم انساني 1397/05/12 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی