زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه دهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه دهم رياضي 1396/05/20 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه دهم رياضي 1396/06/10 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه دهم تجربي 1396/05/20 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه دهم تجربي 1396/06/10 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه دهم انساني 1396/05/20 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه دهم انساني 1396/06/10 متوسطه 2 دهم مشاهده بودجه‌بندی