زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه اول

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه اول 1396/08/26 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه اول 1396/10/29 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه اول 1396/12/18 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه اول 1397/02/21 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌