زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه اول

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه اول 1397/09/23 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه اول 1397/12/17 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه اول 1398/02/20 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌